Zakroishchik iz Torzhka (The tailor from Torzhok)

Tools