Akai hashi no shita no nurui mizu (Warm water under a red bridge)

Tools