CineFiles

I nichego bolshe (And nothing more)

Title variations:
I nichego bolshe, And nothing more, Allies, That's all, Nothing else, Nothing more, Nichevo bolsh, And that's all, Nichego bolshe, Inichego bolshe, And nothing else, Tertium non datur, and I nichevo bolsh. Soyuzniki
Director:
Sokurov, Aleksandr
Release year:
1987
Related documents:
4