CineFiles

Jinpu-ren (The Jinpu group)

Title variations:
Jinpu-ren, The Jinpu group, Jinpuren, Shimpu ren, Shimpu-ren, Kamikaze ren, The Shimpu group, and The kamikaze group
Director:
Mizoguchi, Kenji
Release year:
1934
Related documents:
1