CineFiles

Jihi shincho (The cuckoo)

Title variations:
Jihi shincho, The cuckoo, The bird of mercy, and Like the changing heart of a bird
Director:
Mizoguchi, Kenji
Release year:
1927
Related documents:
1