CineFiles

Kyokubadan no jo-o (Queen of the circus)

Title variations:
Kyokubadan no jo-o, Queen of the circus, Kyokubadan no jo, La reine du cirque, Kyokubadan no jo o, and Kyokubadan no jowo
Director:
Mizoguchi, Kenji
Release year:
1924
Related documents:
1