Muri shinju: nihon no natsu (Japanese summer: double suicide)

Tools