Tsuma yo bara no yo ni (Wife! Be like a rose!)

Tools