CineFiles

Ken'nan jonan: joshin denshin no maki (Trouble over swords and women: woman's mind)

Title variations:
Ken'nan jonan: joshin denshin no maki and Trouble over swords and women: woman's mind
Director:
Kato, Tai
Country(ies):
Japan
Release year:
1951
Related documents:
1