CineFiles

1999 - nen no natsu yasumi (Summer vacation 1999)

Title variations:
1999 - nen no natsu yasumi, Summer vacation 1999, and [Sen kyuhyaku-kyuju-kyu]1999 - nen no natsu yasumi
Director:
Kaneko, Shusuke
Country(ies):
Japan
Release year:
1989